Kosztorysant - PNUIK Kraków

Kosztorysant

Kraków

wynagrodzenie adekwatne do umiejętności

Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. poszukuje kandydata do pracy na stanowisko specjalista – kosztorysant robót budowlanych.

 

Miejsce Pracy:

 • Kraków, ul. Prokocimska 4.

 

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

 • Analizowanie dokumentacji projektowej lub opisu określającego rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót wynikających z inwentaryzacji i wymogów Zamawiającego,
 • Ustalanie i uzgadnianie danych technicznych, technologicznych, organizacyjnych,
 • Rozsyłanie zapytań ofertowych do podwykonawców, dokonywanie wyboru najkorzystniejszej, cenowo i zakresowo oferty podwykonawcy/dostawcy/usługodawcy,
 • Formułowanie pytań dot. dokumentacji technicznej do Inwestorów,
 • Aktualizacja baz danych,
 • Przygotowywanie wycen do przetargów i robót utrzymaniowych.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego technicznego,
 • Znajomości obsługi komputera i pakietu MS OFFICE (w szczególności MS Excel),
 • Prawa jazdy kat. B,
 • Gotowości do podnoszenia własnych kwalifikacji,
 • Elastyczności w zakresie czasu pracy, umiejętności pracy w zespole.

Dodatkowymi atutami będą:

 • Znajomość branży kolejowo-drogowej,
 • Umiejętność kosztorysowania, mile widziane min. 2 letnie doświadczenie w kosztorysowaniu robót budowlanych w w/w specjalizacjach,
 • Znajomości programów kosztorysowania (RODOS, NORMA).

 

Oferujemy:

Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku kolejowym

Możliwość rozwoju zawodowego, podnoszenia kwalifikacji i pozyskania nowych umiejętności

Szeroki zakres świadczeń socjalnych

Zainteresowani proszeni są o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV (wraz z klauzulą: „Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Prokocimska 4, 30-556 Kraków, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.”) na adres e-mail: kariera@pnuik.pl

 

Działając na mocy art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej RODO, informuje się, że:

1) Administratorem Danych Osobowych jest PNUIK Kraków Sp. z o.o., zwana dalej Spółką, z siedzibą pod adresem: Kraków ul. Prokocimska 4

2) W Spółce PNUIK Kraków wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, osobę odpowiedzialną za prawidłowe przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę. Kontakt do inspektora pod adresem e-mail: iod@pnuik.pl

3) Pani/Pana dane osobowe zostały zebrane:

 1. a) w celu wykonywanej usługi, zawartej Umowy, rekrutacji lub w celu pojęcia działań przed jej wykonaniem lub zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 2. b) na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 3. c) w zakresie imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon

4) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów. Niepodanie tych danych będzie uniemożliwiało realizację podanych celu rekrutacji.

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są osoby upoważniane przez administratora – pracownicy PNUIK Kraków, którzy, aby realizować swoje obowiązki, muszą mieć dostęp do danych osobowych.

6) Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą przekazywane innym osobom ani podmiotom gospodarczym czy instytucjom. Nie będą także przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

7) Pani/Pana dane przetwarzane będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji Umowy przez okres, w którym Spółka będzie realizowała cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych, które są związane przedmiotowo z Umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

8) Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących:

 1. a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. c) usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 4. d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 5. e) przenoszenia danych,
 6. f) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. do dnia 24-05-2018 r. do GIODO, a począwszy od 25-05-2018 r. do organu nadzorczego w rozumieniu RODO.

10) Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe z następującego źródła: proces rekrutacji poprzez e-mail kariera@pnuik.pl

11) Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych przez Panią/ Pana danych osobowych.

12) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, albo jeżeli zachodzi inna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO.

Zgoda ta może zostać przez Państwo wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres iod@pnuik.pl, co skutkować będzie usunięciem Państwa danych z bazy administratora.