Inżynier SRK - PNUIK Kraków

Inżynier SRK

płd.-wsch. Polska

wynagrodzenie adekwatne do umiejętności

Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. poszukuje kandydata do pracy na stanowisko inżyniera SRK.

Miejsce Pracy: Kontrakty realizowane na terenie południowo-wschodniej Polski

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

 • wykonywanie prac związanych z analizowaniem rozwiązań technicznych oraz dokumentacji technicznej przeznaczonej do realizacji,
 • prowadzenie dokumentacji kontraktowej,
 • bieżąca, techniczna realizacja projektu inwestycyjnego,
 • wsparcie Kierownika budowy/Kierownika robót w realizacji obowiązków i powierzonych zadań.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego, na którym realizowane były zagadnienia związane ze sterowaniem ruchem kolejowym,
 • znajomość pakietu Microsoft Project,
 • prawa jazdy kat. B,
 • umiejętności analitycznego myślenia,
 • umiejętności czytania i analizowania dokumentacji technicznej,
 • dobrej organizacji pracy,
 • sumienności i rzetelności w wykonywaniu przydzielonych zadań i obowiązków.

Dodatkowymi atutami będą:

 • prawo jazdy kat. B+E i/lub kat. C,
 • uprawnienia elektryczne SEP „E” do 1kV,
 • upoważnienie do samodzielnego wykonywania zabiegów utrzymania w czynnych urządzeniach srk oraz do posiadania plombownicy.
Oferujemy:

Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku kolejowym

Możliwość rozwoju zawodowego, podnoszenia kwalifikacji i pozyskania nowych umiejętności

Szeroki zakres świadczeń socjalnych

Zainteresowani proszeni są o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV (wraz z klauzulą: „Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Prokocimska 2B, 30-556 Kraków, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.”) na adres e-mail: kariera@pnuik.pl

 

Działając na mocy art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej RODO, informuje się, że:

1) Administratorem Danych Osobowych jest PNUIK Kraków Sp. z o.o., zwana dalej Spółką, z siedzibą pod adresem: Kraków ul. Prokocimska 2B

2) W Spółce PNUIK Kraków wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, osobę odpowiedzialną za prawidłowe przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę. Kontakt do inspektora pod adresem e-mail: iod@pnuik.pl

3) Pani/Pana dane osobowe zostały zebrane:

 1. a) w celu wykonywanej usługi, zawartej Umowy, rekrutacji lub w celu pojęcia działań przed jej wykonaniem lub zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 2. b) na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 3. c) w zakresie imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon

4) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów. Niepodanie tych danych będzie uniemożliwiało realizację podanych celu rekrutacji.

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są osoby upoważniane przez administratora – pracownicy PNUIK Kraków, którzy, aby realizować swoje obowiązki, muszą mieć dostęp do danych osobowych.

6) Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą przekazywane innym osobom ani podmiotom gospodarczym czy instytucjom. Nie będą także przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

7) Pani/Pana dane przetwarzane będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji Umowy przez okres, w którym Spółka będzie realizowała cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych, które są związane przedmiotowo z Umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

8) Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących:

 1. a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. c) usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 4. d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 5. e) przenoszenia danych,
 6. f) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. do dnia 24-05-2018 r. do GIODO, a począwszy od 25-05-2018 r. do organu nadzorczego w rozumieniu RODO.

10) Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe z następującego źródła: proces rekrutacji poprzez e-mail kariera@pnuik.pl

11) Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych przez Panią/ Pana danych osobowych.

12) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, albo jeżeli zachodzi inna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO.

Zgoda ta może zostać przez Państwo wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres iod@pnuik.pl, co skutkować będzie usunięciem Państwa danych z bazy administratora.