Kierownik robót (branża drogowa) - PNUIK Kraków

Kierownik robót (branża drogowa)

Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o. o. poszukuje kandydata do pracy na stanowisko kierownik robót (branża drogowa).

Miejsce Pracy:
• Biuro Spółki – Kraków oraz biuro budowy Kępno – Oleśnica.

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:
• prowadzenie, nadzór i kontrola powierzonych robót budowlanych,
• analiza dokumentacji technicznej prowadzonych robót oraz umów,
• nadzór i kontrola nad kompletowaniem prowadzonej dokumentacji kontraktowej,
• prowadzenie korespondencji z Zamawiającym/ Podwykonawcami,
• ścisła współpraca z kierownikiem budowy i dyrekcją kontraktu w zakresie przestrzegania zapisów umownych z Zamawiającym/ Podwykonawcami,
• rzetelne bieżące monitowanie postępów prac w ramach prowadzonych robót,
• przygotowywanie analiz i zestawień zgodnie z poleceniami przełożonych,
• udział w przygotowywaniu ofert przetargowych w oparciu o materiały przetargowe
i zapytania ofertowe,
• udział w procedurze zlecania zakupu materiałów, urządzeń i podwykonawstwa
w ramach realizowanych kontraktów,
• wykonywanie innych czynności zleconych przez zwierzchników służbowych.

Od kandydatów oczekujemy:
• wykształcenia wyższego na kierunku budownictwo,
• posiadania uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności inżynieryjnej drogowej,
• znajomości zagadnień technicznych branży drogowej (w szczególności realizacji przejazdów drogowo-kolejowych),
• umiejętności zarządzania ludźmi i pracy w zespole,
• umiejętności analitycznego myślenia,
• umiejętności czytania i analizowania zapisów umownych, dokumentacji technicznej,
• znajomości obsługi komputera oraz programów MS Office,
• bardzo dobrej organizacji pracy własnej,
• sumienności i rzetelności w wykonywaniu przydzielonych zadań i obowiązków,
• komunikatywności,
• odpowiedzialności,
• dyspozycyjności i dokładności w pracy.
Dodatkowymi atutami będą:
• znajomość branży kolejowo-drogowej,
• doświadczenie zawodowe,
• umiejętność kosztorysowania.

Oferujemy:
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia własnych kwalifikacji,
• ciekawą pracę w dynamicznym zespole,
• atrakcyjny system wynagradzania (wynagrodzenie uzależnione od posiadanych kwalifikacji i doświadczenia),
• pakiet benefitów pozapłacowych, obejmujący m.in. kartę FitProfit, prywatną opiekę medyczną i zniżkę na przewozy kolejowe po okresie próbnym,
• szeroki zakres świadczeń socjalnych.

Zainteresowani proszeni są o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV (wraz z klauzulą: „Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Prokocimska 2B, 30-556 Kraków, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.”) na adres e-mail: kariera@pnuik.pl

Działając na mocy art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej RODO, informuje się, że:
1) Administratorem Danych Osobowych jest PNUIK Kraków Sp. z o.o., zwana dalej Spółką, z siedzibą pod adresem: Kraków ul. Prokocimska 2B
2) W Spółce PNUIK Kraków wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, osobę odpowiedzialną za prawidłowe przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę. Kontakt do inspektora pod adresem e-mail: iod@pnuik.pl
3) Pani/Pana dane osobowe zostały zebrane:
a) w celu wykonywanej usługi, zawartej Umowy, rekrutacji lub w celu pojęcia działań przed jej wykonaniem lub zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
b) na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
c) w zakresie imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon
4) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów. Niepodanie tych danych będzie uniemożliwiało realizację podanych celu rekrutacji.
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są osoby upoważniane przez administratora – pracownicy PNUIK Kraków, którzy, aby realizować swoje obowiązki, muszą mieć dostęp do danych osobowych.
6) Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą przekazywane innym osobom ani podmiotom gospodarczym czy instytucjom. Nie będą także przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
7) Pani/Pana dane przetwarzane będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji Umowy przez okres, w którym Spółka będzie realizowała cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych, które są związane przedmiotowo z Umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
8) Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e) przenoszenia danych,
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. do dnia 24-05-2018 r. do GIODO, a począwszy od 25-05-2018 r. do organu nadzorczego w rozumieniu RODO.
10) Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe z następującego źródła: proces rekrutacji poprzez e-mail kariera@pnuik.pl
11) Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych przez Panią/ Pana danych osobowych.
12) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, albo jeżeli zachodzi inna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO.
Zgoda ta może zostać przez Państwo wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres iod@pnuik.pl, co skutkować będzie usunięciem Państwa danych z bazy administratora.